06. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Danske Rejsejournalister tirsdag 6. marts 2012

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i DANSKE REJSEJOURNALISTER tirsdag 6. marts 2012 klokken 10.00 på Hotel Radisson Blu Scandinavia
Dagsorden ifølge vedtægterne:
Punkt 1: Valg af dirigent.
Direktør i Danmarks Rejsebureau Forening Lars Thykier (LT) blev foreslået og valgt som dirigent. LT fastslog, at Generalforsamlingen var indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne, dvs. mindst tre uger før den skal finde sted. (Indkaldelsen var udsendt den 31. januar 2012).

Punkt 2: Valg af referent.
Bestyrelsesmedlem Lissen Jacobsen blev foreslået og valgt som referent.


Punkt 3: Formandens beretning om foreningens virksomhed.
Formand Anne-Vibeke Isaksen (AVI) fremlagde den mundtlige beretning for 2011. AVI sagde blandt andet:
”Efter mere end tre år er foreningens navn ved at være indarbejdet – dog stadig med få undtagelser. Men nu ved de fleste, at foreningen hedder Danske Rejsejournalister. Vi har været igennem endnu et udfordrende år. Medierne skal spare, og det går naturligvis ud over A-medlemmerne, ikke mindst de mange freelancere, som har svært ved at afsætte stof. Det kan friste til at blive for kommerciel, hvis chancen byder sig, men vi må holde fast i vores journalistiske uafhængighed. Trods presset (nedad) på artikelpriserne må vi tænke kreativt og finde nye veje.  Vigtigheden af vores forening er større end nogensinde før – som netværk, en platform, et community, vi kan mødes i. Vi har haft en række arrangementer gennem det seneste år: DSB Rejsebureau, Visit Britain, møde med turistminister Brian Mikkelsen, møde i Lund sammen med flyjournalisterne, møde om rejsemessen i Bella Center, møde med Discover America, kransenedlæggelse på H.C. Andersens grav – en ny tradition, vores nye årlige sociale arrangement. Også i forbindelse med Ferie for Alle i Herning har vi startet en tradition med at tage af sted en dag i forvejen. I i 2011 var det et flot arrangement i Billund, fornylig var vi i Silkeborg. Tak til alle sponsorer. Det sker også, at vi har arbejdet med arrangementer, der ender med ikke at kunne gennemføres. Vi har aktiviteter gennem hele året. I øvrigt er det vigtigste kvaliteten af møderne, ikke kvantiteten.
Vi profilerer os meget på vores tre priser og får god mediedækning ud af det. I år gik Europæiskes Rejsepris til Atlantic Link v. Karin Gert Nielsen, Havfrueprisen til Jan Gintberg for TV-programmerne om Udkantsdanmark og prisen for årets rejsejournalist gik til Henrik Lange. Europæiske har ikke givet klart tilsagn om at sponsere prisen til næste år, men vi holder under alle omstændigheder fast i at uddele den. Vores sponsorer (se navnene nederst) gør det muligt at afholde nogle møder til en lav pris, men det er heller ikke sådan, at vi skal stå med hatten i hånden hele tiden.

Forsikringsaftalen har fundet et fornuftigt leje. Det har tiltrukket flere medlemmer, men vi er fortsat selektive mht. ansøgninger om medlemskab.

Vi har holdt sidste års løfte om at bruge flere penge. Det er især på foreningens nye hjemmeside. Men vi har en sund økonomi, primært på grund af flere medlemmer og positive sponsorer, og afstemmer den på hvert bestyrelsesmøde. Vores holdning er klar: Når foreningen får tingene gratis, gør medlemmerne det også. Og når det koster noget at afholde et arrangement, så koster det også for medlemmerne. Vi holder fast i no show-gebyret, for man kan bare melde afbud. Vi har billig administration, og Aage bruger rigtig mange timer som kasserer og sekretær. Vi arbejder kontinuerligt med at hverve flere medlemmer og vil meget gerne have flere B-medlemmer. Det øger netværket og medvirker til at opretholde et varieret aktivitetsniveau. Vi vil gerne skabe et community, hvor både A og B-medlemmer trives og får noget ud af det. (Se mere under punktet evt.). Mht. rejser så er der færre af de større gruppepresserejser og flere individuelle aftaler, fornemmer vi. Vi har en meget homogen bestyrelse, som arbejder godt sammen. Og det er godt at se, at vi har så mange engagerede medlemmer, der viser flaget mang Mht. rejser så er der færre af de større gruppepresserejser og flere individuelle aftaler, fornemmer vi. Vi har en meget homogen bestyrelse, som arbejder godt sammen. Og det er godt at se, at vi har så mange engagerede medlemmer, der viser flaget mange steder. Vi mener, at vi holder  kadencen og følger med tidens trends, men modtager også meget gerne gode ideer og tilbud om hjælp fra medlemmerne.

Tak til bestyrelsen og tak for ordet”.


LT spurgte til og fik fastslået, at foreningen lige nu har 188 medlemmer, fordelt på 100 A og 88 B-medlemmer. Hvilket mål har bestyrelsen for antal af medlemmer i foreningen. AVI oplyste, at man sigter mod at have 250 medlemmer!


Punkt 4: Kassererens årsregnskab med revisors udtalelser.
Foreningens kasserer Aage Krogsdam startede med et hjertesuk, nemlig at mange ikke får betalt kontingent til tiden (så muligvis har vi flere medlemmer end nævnt ovenfor). Alle har fået tilsendt e-mail om kontingentet, så mener man ikke at have fået den, kan man f.x. tjekke sin spammailbakke. Aage redegjorde for nogle af posterne og fortalte bl.a., at Goudas forsikringspris er steget med 15 procent. Men i al fald var der i 2011 indtægter på 114.095,31 kr. og udgifter på 112.944.100 kr. således at der er et lille overskud på kr. 1151,21 kr. Foreningens egenkapital er på 86.877,86 kr.  

Punkt 5: Budget for 2012 og fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår at der i 2012 budgetteres med et underskud på 1000 kr. og uændret kontingent.

Til oplægget foreslog Lars Bang, at bestyrelsen kunne overveje at hæve kontingentet for B-medlemmer til det dobbelte. Der var en debat om dette, men generelt ikke stemning for forslaget. Både fordi mange B-medlemmer er enkeltmandsfirmaer, og fordi tiden ikke rigtig er til at sende et sådant signal, slet ikke set i lyset af det gode regnskab. Hellere flere sponseringer og flere medlemmer. Anne-Vibeke: Det er vigtigt, at vi har en bred skare af medlemmer. Det er langt nemmere at sælge A-medlemskabet, for de 'har kun os'. Det er meget vigtigt med samarbejde, og vi vil gerne gøre mere for B-medlemmerne. Turismechef i Silkeborg, Jørgen Grønkjær, mente ikke, at det så meget er prisen, det er profilen og virket, der tæller. Debatten viste, at det er vigtigt, at B-medlemmer ikke anses for 'passive medlemmer', men lige så vigtige for foreningen som A. (Se under evt.). Ved den følgende afstemning var der to stemmer for forslaget, to der ikke stemte, og resten var imod.


Punkt 6: Valg af formand.
Formand og kasserer vælges for to år ad gangen, i lige år vælges formanden og i ulige år kassereren. Formand Anne-Vibeke Isaksen genopstillede til formandsposten og blev genvalgt med applaus.

Punkt 7: Valg af kasserer.
Kassereren var jfr. punkt 6 ovenfor ikke på valg.

Punkt 8: Valg af fem bestyrelsesmedlemmer.
Alle de fem nuværende bestyrelsesmedlemmer Peter Fredberg, Anne Orholt, Lars Johansen, Flem ming Larsen og Lissen Jacobsen genopstillede og blev valgt.
  
Punkt 9: Valg af revisor og revisorsuppleant.
Foreningens revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen. Både Arne Hansen (revisor) og Poul Hedemann (revisorsuppleant) genopstillede og begge genvalgtes.

Punkt 10: Medlemsforslag:
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.  

Punkt 11: Evt.
Bestyrelsen tog følgende emner op under dette punkt.


1. Grupperingen i A og B-medlemmer
Bestyrelsen luftede tanken om, at vi fremover skal kalde foreningens medlemmer for hhv. ”mediemedlemmer” og ”branchemedlemmer”. Det kræver en vedtægtsændring, og i forbindelse med et foreningsmøde senere på året, vil vi afholde en ekstraordinær generalforsamling, så vi ikke skal vente et år på at gennemføre dette. Der var klar stemning for at gå videre med dette emne, og den tidligere debat viste som nævnt også, at det er på høje tid med denne ændring.

Det er tanken, at der fremover skal være et branchemedlem i bestyrelsen – som et direkte link til branchemedlemmerne og med et tættere samarbejde imellem de to grupperinger i foreningen. LT understregede, at foreningsverdenen har brug for en bredere repræsentation, og at det er vigtigt at udvikle sig. Jørn Grønkjær mente, at det ville være et godt rekrutteringsgrundlag, og at man kunne overveje to branchemedlemmer i bestyrelsen. Herefter fulgte en livlig debat med masser af meninger om og forslag til, hvordan det skal gribes an: Hvor mange? Hvordan skal de vælges? Eller udpeges? Skal bestyrelsen bestå af flere medlemmer end nu? Bliver der en interessekonflikt? Har mediemedlemmer og branchemedlemmer forskellige dagsordener? Skal branchemedlemmer have stemmeret? Meningerne var mange, men mest positive, og bestyrelsen fik et fint input til at gå videre mod et gennemarbejdet forslag. At der er behov for at eliminere følelsen af at der består et A-hold og B-hold i foreningen fremstod tydeligt. Inden for de nærmeste måneder vil bestyrelsen fremsætte et ændringsforslag til vedtægterne, som kan vedtages i forbindelse med et medlemsmøde, hvor der samtidig indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.


Ny hjemmeside
AVI fremviste foreningens nye hjemmeside. Udover det friskere udtryk er det især brugerfladen, alt det bagved, der er blevet bedre og nemmere at arbejde med. Hun opfordrede alle til at få opdateret deres medlemsprofil mht. både tekst og foto, hvis man ikke har det. Beskriv gerne jeres arbejde og specialer og hold jeres links up to date. Ser I fejl på hjemmesiden, så send os en melding. Siden er ikke helt klar, al tekst bliver opdateret og korrekturlæst snarest muligt. Bernt Hansen foreslog, at vi begynder at sætte oplysninger om næste arrangement på siden i langt bedre tid, men det er oftest ikke muligt, da der sker ændringer både mht. dato og arrangementets art for at være så aktuelt som muligt. Men vi tilstræber at holde møder første tirsdag i måneden.  
Næste møde i foreningen: Peter Fredberg fortalte om vores næste arrangement den 2. april med kransenedlæggelse på H.C.Andersens grav og efterfølgende middag.

Jørgen Grønkjær takkede for medlemmernes besøg i Silkeborg (stor tak til ham!) og trods det allerede fine arrangement udloddede han et ophold på Svostrup Kro.


Udnævnelse af æresmedlemmer:
Som afslutning på Generalforsamlingen udnævnte bestyrelsen tre æresmedlemmer, og det vakte stor glæde. Som formanden sagde, så ”er alder ikke en ære i sig selv, men høj alder kan være med til, at man har opnået mange prisværdige ting i sit liv”.

Med tre personlige begrundelser (her forkortet) udnævnte hun hhv. Hanne Følbæk, Ejnar Corfitz og Jens Bjerre til æresmedlemmer.

Til Hanne Følbæk:
”Alle har en historie, og det ved især du utrolig meget om. Det kombineret med et rejseliv, der også er formidlet vidt og bredt, gør dig til et værdigt æresmedlem af vores forening. Du møder altid op, er forberedt og engageret både med hovedet og hjertet, med ihærdighed og akkuratesse.”

Til Ejnar Corfitz, der desværre ikke selv var til stede:
”Kan man kombinere rejser og humor? Ja, det kender vores mangeårige medlem alt til. Du har sat alt under lup på den mest underfundige måde. Det er ikke så ofte, vi ser dig mere, men når vi gør, er det altid, så det kan mærkes. Jeg kan varmt anbefale dine bøger ”Londons Pubber” og ”Highlights of Copenhagen”.

Til Jens Bjerre:
”Du har oplevet og rejst mere end nogen andre. Du er opdagelsesrejsende fra en tid, hvor der stadig var uberørte pletter på landkortet. I mere end 60 år har du rejst verden rundt. Du har været frihedskæmper og er journalist, fotograf, filmmand, globetrotter og eventyrer. Til lykke med de 91 år den 16. marts.”

Generalforsamlingen afsluttedes herefter (klokken 11.45).
Lars Thykier, Dirigent
Lissen Jacobsen, referant
Anne-Vibeke Isaksen, formand


Tak til alle vores sponsorer, det vil sige
”Alle i Silkeborg” under ledelse af turismechef Jørn Grønkjær, der gjorde opholdet for 25 af foreningens medlemmer muligt, samt Riis Rejser for transporten.

Desuden Europæiske Rejseforsikring, Messecenter Herning, Bella Center, Billund Lufthavn, SunJet, Albatros Travel, Spies Rejser, Bravo Tours, Nyhavn Rejser, TyrkietEksperten, Billetkontoret, FDM Travel, Gislev Rejser og Copenhagen Marriott Hotel.

Tak for lokale og efterfølgende frokost til Rezidor Carlson Hotel Group, hvis aktiviteter PR & Kommunikationschef Angelica Montez de Oca fortalte om. Hun udloddede tre hotelophold.

Tilknyttet fil:  Regnskab 2011
 


Til nyhedsoversigt
  • Se alle