11. marts 2014

Referat af generalforsamling 11. marts 2014

Referat af generalforsamling
REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING
i DANSKE REJSEJOURNALISTER PÅ Radisson Blu Falconer 11. marts 2014

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Punkt 1: Valg af dirigent.
Turistchef Jesper Nygaard, Sorø Turistkontor, blev foreslået og valgt som dirigent og fastslog, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Til stede var lidt mere end 20 stemmeberettigede medlemmer.

Punkt 2: Valg af referent.
Bestyrelsesmedlem Lissen Jacobsen blev valgt som referent.

Punkt 3: Formandens beretning om foreningens virksomhed.
Formand Anne Vibeke Isaksen (AVI) fremlagde den mundtlige beretning for 2013.
Hun indledte med at slå fast, at navnet ”Danske Rejsejournalister” endelig efter fem år er indarbejdet.
Det er gået godt med de nye vedtægter, og at vi har et branchemedlem med i bestyrelsen (igen velkommen til Rikke Koks Andreassen fra Apollo) var en god og rigtig beslutning.
Flere medlemmer rejser end før trods færre invitationer, og det ser vi som noget positivt. Der er flere individuelle rejser, man finder sine egne veje, men afsætningsmulighederne er stadig langtfra så gode, som vi kunne ønske.
Der er mange arrangementer, hvor netværket kan plejes. I bestyrelsen lægger vi vægt på færre arrangementer i løbet af året, men til gengæld med større tyngde og bedre profilering. Men vi har dog alligevel haft en lang række arrangementer og anser ikke mindst vores prisoverrækkelser som meget vigtige.
SOS rejseprisen i Øksnehallen, som gik til Sun Air, gik ganske godt. Vagabond ydede dog ikke det, vi havde regnet med. Men SOS var og er meget tilfredse med at være vores nye sponsor for rejseprisen. Vi arbejder videre med at gøre arrangementet endnu bedre, men vil stå på egne ben. Vi er dog nødt til at lægge prisoverrækkelsen i forbindelse med et arrangement, hvor folk alligevel er i byen til en rejseevent for at sikre optimal opmærksomhed.
Samarbejdet med Bella Center fik en ny chance i forbindelse med overrækkelse af Talentprisen til Parastou Booyash i januar, men BC gør det ikke særlig godt, og rejsemessen derude er lidt vores smertensbarn.
Til gengæld går det altid godt til Ferie for Alle i Herning Messecenter arbejder professionelt og er glade for os og for, at vi uddeler Havfrueprisen og Årets Rejsejournalist under messen i februar. Vi havde to meget glade modtagere, hhv. Ina Thorndahl fra Danhostels og journalist Mogens Hansen. Vi profilerer os meget på vores rejsepriser.
Vi retter en stor tak til alle vores sponsorer igennem året, som gør det muligt for os at uddele vores priser, og som også gør det muligt at afholde så mange medlemsarrangementer med minimal egenbetaling.
I tilfældig rækkefølge takker vi derfor følgende:
Færgen, Rum & Rooms, Ballen Hotel og alle de virksomheder på Samsø, der gjorde det muligt for en hel gruppe af rejsejournalister at besøge øen i maj måned og også en særlig tak til vores medlem Jens Øster Mortensen, der arrangerede det hele.
I februar var vi næsten 20 medlemmer i Horsens dagen før rejsemessen i Herning, og også her har vi en lang række at sige tak til: Steenballegaard Golfklub, Hotel Opus, Fængslet, Horsens Industrimuseum, Forum Arena, St. Granløse Busser m.fl. Også stor tak til vores medlem Bernt Hansen for hans arbejde med dette arrangement.
Desuden tak til Spies, Hotel Hilton, Messecenter Herning, Atlantic Link, Bravo Tours, Radisson Blu, Wake Up Hotel og Apollo samt til SOS.      

Vi har haft en række arrangementer og satser på, at de foruden networking har et skarpt emne, så vi kan få en god debat med kant med de indbudte oplægsholdere. Det opnåede vi især med mødet på Wake Up i januar 2014 om dansk turisme. Den slags vil vi gerne have meget mere af.  

Vores forsikringsaftale med Gouda løber videre og tiltrækker bl.a. flere medlemsansøgninger. Vi er dog meget selektive med, hvem vi optager.
Enkelte klager
Enkelte klager lidt over prisniveauet ved vores arrangementer. Vi gør det så billigt som muligt og vil gerne have sponsorer, men uden at være til salg. Ingen skal have ejerskab over vores arrangementer. Holdningen er klar: Får vi det  gratis, gør medlemmerne det også, og når det koster, ja, så koster det. Vi holder fast i vores no show-gebyr, for man kan bare melde afbud. Og en lille opsang: Betal venligst medlemskontingent til tiden, der går alt for meget tid med at sende rykkere.

Vi er på vej til at komme på Facebook. Vi ønsker at have en ordentligt strategi med dette og bruge den til noget nyttigt, bl.a. til medlemshvervning. Ikke mindst ift. branchemedlemmer. I den forbindelse er vi i gang med en hvervekampagne, hvor medlemmer, som har hvervet nogle, kan være med i lodtrækning om et rejsegavekort fra Apollo. Der er deadline 1. september.    

Vi holder aktivitetsniveauet og variationen i arrangementerne. Vi holder kadencen og følger med i de forskellige udviklinger og trends i branchen. Gode ideer og tips fra medlemmerne er velkomne og også tak til bestyrelsen, der repræsenterer medlemmerne bredt.

Herefter var der en kort debat omkring SOS-prisarrangementet, om problematikken med rykkere, om Facebook. Rikke, der er ansvarlig for vores nye FB-side sammen med Lars Johansen, understregede, at man skal passe på med, hvad man lægger ud i det virtuelle univers. Men FB er svær at komme udenom i disse tider, og det er en platform for synliggørelse, medlemshvervning, gratis markedsføring og debatter. Bestyrelsen mener, at Facebook passer godt til foreningen, vi har valgt det professionelle netværk Linked In fra. Vi mener, at FB er et godt medie mellem medie- og branchemedlemmer (dem har vi 69 af og vil gerne have flere).

Som Hanne Høiberg udtrykte det, så må vi ud og gøre vores erfaringer med det. Poul Hedemann udtrykte bekymring for, om arbejdet med Facebook går ud over hjemmesiden. Nej, det er bestemt ikke intentionen, og man kan i øvrigt trykke sig videre fra det ene til det andet.

Johnni Balslev: Vi må ikke lægge os i kølvandet på sponsorer, men bibeholde vores moral, ikke gøre knæfald, kunne stå inde for os selv og tro på, at det er læserne, der er vigtige.  A-V understregede igen i forbindelse med flere kommentarer, at vil altid gerne vil samarbejde og finde løsninger, men ingen skal have ejerskab over vores forening eller vores rejsepriser.

Beretningen blev herefter godkendt.  

Punkt 4: Kassererens årsregnskab med revisors udtalelser.
Aage Krogsdam fremlagde regnskabet for 2013. Vi har ca. 4.500 kr. i overskud og har i alt 23.900 kr. indsat på en overskudskonto. De 10.000 kr. afsat til IT blev (nemlig) ikke brugt. Vi har haft lidt færre sponsorindtægter, men det er alligevel gået godt.
Gouda har skullet udbetale en hel del, og derfor er det blevet dyrere for foreningen. Det er steget fra 27.000 til 43.000 kr. Medlemmerne har indbetalt godt 5.800 kr. for ekstra rejsedage (udover de 40 inkluderede i forsikringen). Vi har en egenkapital (formue) på 107.486,89 kr.
Regnskabet blev godkendt.

Punkt 5: Forslag til budget 2014 og kontingent for 2015.
Kassereren gennemgik budgettet for 2014, som viser indtægter på 110.000 og udgifter på 118.000 kr. Budgettet viser derfor et underskud på 8.000 kr. Budgettet er blot til orientering. Vi regner med samme sponsorstøtte som før.
Bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse i 2015 fra 550 til 600 kr. pr. år på baggrund af de øgede forsikringsudgifter blev godkendt af generalforsamlingen.

Punkt 6: Valg af formand.
Formanden vælges i lige år og var derfor på valg. Anne-Vibeke Isaksen blev genvalgt enstemmigt.  

Punkt 7: Valg af kasserer.
Valg til kasserer sker i ulige år. Aage Krogsdam var derfor ikke på valg.  
Valg til bestyrelsen
Punkt 8: Valg af fem mediebestyrelsesmedlemmer.
Resten af bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Kun Peter Fredberg modtog ikke genvalg, men stor tak til ham for tiden i bestyrelsen. Lars Johansen, Flemming Larsen, Hanne Høiberg og Lissen Jacobsen stillede op og blev genvalgt. Bestyrelsen havde desuden foreslået Lars Guldberg Dyhr, Dyhr Media, som nyt bestyrelsesmedlem. Han blev valgt og takkede for valget.
Branchemedlemmet skal stadig vælges af rejsebranchen. Rikke Koks Andreassen, kommunikationschef i Apollo Rejser, genopstillede og blev genvalgt.  

Punkt 9. Valg af revisorer
Arne Hansen og Poul Hedemann (revisorsuppleant) stillede op og blev genvalgt.

Punkt 10. Medlemsforslag:
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.  

Punkt 11. Eventuelt:
Poul Hedemann synes, at mediemedlemmer fremover også skal have stemmeret ift. valg af et branchemedlem til bestyrelsen. Det er i mediernes interesse, at vi får den rigtige, sagde han. Eyvind Olesen mente, at det var en god pointe. Problemstillingen blev debatteret for og imod, bl.a. at der sjældent er mange branchemedlemmer til stede på generalforsamlingen. Som Rikke sagde at ”hvis de har en mening om at få en anden, så ville de nok komme”. Arne Hansen roste beslutningen fra sidste år, for vi har brug for hinanden.
Anne-Vibeke: det er en forening, der (primært) er drevet af rejsejournalisterne, og at branchen ikke er til stede i større tal, ser jeg som en accept af måden, vi gør det på. Branchen må selv sige nej, hvis og når det er det. Hvis de var utilfredse, ville vi nok høre det, mente Flemming Larsen.
Men bestyrelsen tager dette til efterretning.
Hermed sluttede generalforsamlingen. Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede derefter generalforsamlingen for afsluttet, ligesom formanden takkede for indlæg og feedback.


Referent: Lissen Jacobsen
Dirigent: Jesper Nygaard


Til nyhedsoversigt
  • Se alle