04. marts 2013

Referat fra generalforsamling 4. marts 2013

Referat fra generalforsamling 4. marts 2013 på Marriott Hotel
Dagsorden ifølge vedtægterne:

Punkt 1: Valg af dirigent.
Direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, Lars Thykier, blev foreslået og valgt som dirigent og fastslog, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Til stede på dette tidspunkt var 24 stemmeberettigede medlemmer, men der kom flere til.

Punkt 2: Valg af referent.
Bestyrelsesmedlem Lissen Jacobsen blev foreslået og valgt som referent.

Punkt 3: Forslag til vedtægtsændringer.
Generalforsamlingen indledtes med en gennemgang af de forslag til vedtægtsændringer, som blev diskuteret ved sidste års generalforsamling. Den væsentligste ændring er, at A-medlemmer fremover kaldes ”Mediemedlemmer”, mens B-medlemmer kaldes ”Branchemedlemmer”. De nye betegnelser er mere dækkende og skal tjene til at danne bro mellem de to grupperinger, ikke mindst fordi der også fremover vil være et branchemedlem i bestyrelsen. Forslaget blev vedtaget med 24 stemmer for og ingen imod.

Dernæst pegede Jørn Henrik Jørgensen på, at der i paragraf 5 bør stå, at æresmedlemmer i fremtiden skal udnævnes af generalforsamlingen, ikke af bestyrelsen. Der var en smule diskussion om dette, bl.a. sagde formanden, at det ikke er et vigtigt punkt for bestyrelsen, men det kan være nødvendigt at kunne træffe en hurtig beslutning.

Dirigent Lars Thykier foreslog et kompromis om, at bestyrelsen forelægger evt. emner på generalforsamlingen, og at det så bekræftes af denne. En afstemning afgjorde med 15 stemmer for, fire imod og syv blanke indebar, at bestyrelsen på dets møder kan udnævne æresmedlemmer. Dirigenten henstillede dog til, at sådanne udnævnelser efterfølgende godkendes af Generalforsamlingen. Vedtægtsændringerne indebar også, at det fremover er muligt at indkaldelser til generalforsamlingen kun sker pr. mail samt offentliggørelse på foreningens hjemmeside.

Lars Bang spurgte, om der skal lægges op til, at Danske Rejsejournalister får en bestyrelsespost i nogle af brancheforeningerne, f.eks. RID, ANTOR eller DRF, Danmarks Rejsebureau Forening, når nu branchen har et medlem i Danske Rejsejournalister. Dirigenten besluttede, at dette emne og andre blev skubbet til punktet EVT.  

Der var 25 stemmer for vedtægtsændringerne. Generalforsamlingen blev derefter gennemført efter de nye vedtægtsbestemmelser.

Punkt 4. Formandens beretning om foreningens virksomhed.
Formand Anne Vibeke Isaksen (AVI) fremlagde den mundtlige beretning for 2012.

AVI indledte med at slå fast, at navnet ”Danske Rejsejournalister” endelig efter fire år bliver brugt næsten uden anvendelse af foreningens gamle navn. AVI redegjorde derefter for en af de største udfordringer i dag, nemlig de store forandringer på medierne, der nu i flere år har givet forringede afsætningsmuligheder for freelancemedlemmerne. Den problemstilling diskuterer bestyrelsen på alle møder, og vil arbejde for at løse denne udfordring. AVI konstaterede, at bestyrelsen ikke længere får tilsendt tilbud om studieture, som den kan fordele blandt medlemmerne - de skal derfor selv finde nye områder.

Der er samtidig færre turistkontorer og dermed også færre rejsetilbud. Fødekæden er med andre ord blevet brudt. Danske Rejsejournalister ønsker fremover at være den rette platform for networking mellem medie- og branchemedlemmerne, og det nye branchemedlem i bestyrelsen er en af vejene. Netværket er vigtigt, og bestyrelsen prøver at følge med tidens trends i foreningens arrangementer og modtager naturligvis også gerne gode ideer fra medlemmerne til, hvordan samarbejdet med rejseleverandørerne kan forbedres.

Rejsepriser og rejsemesser: AVI forklarede, at samarbejdet med MCH fungerer fint i Herning. Til gengæld er Bella Center blevet en stor udfordring, hvor det også i år (2013) fungerede dårligt. Europæiske Rejsepris/Årets Rejsepris blev uddelt på Ferie og Fritid i Bella, og den gik til Politikens ”Turen Går Til”.


Den blev modtaget af Tom Nørgaard, og Danske Rejsejournalister holdt selv en lille reception, da der i år ikke fandtes et sponsorat fra Europæiske. Samarbejdet med Europæiske er nemlig slut efter mange år, men flere andre har bejlet til os om at måtte være sponsor. Bestyrelsen ønsker ikke, at det skal være en ”engangs-affære”, så det overvejes grundigt, hvordan og evt. med hvem foreningen ønsker at uddele rejseprisen i fremtiden.

Rejsejournalisternes Havfruepris blev uddelt på Ferie for Alle i Herning i februar 2013. Prisen gik til Bjarne Jensen, formand for Dansk Camping Union. Henrik Baumgarten, Stand By og Take Off, blev Årets Rejsejournalist.

Tak til
AVI rettede derefter en stor tak til alle dem der i årets løb har støttet foreningen med at afvikle en lang række af dens arrangementer. Støtten har betydet, at tilmeldingsgebyrerne til en lang række arrangementer har kunnet reduceres betydeligt. Bestyrelsens holdning er, at når foreningen får tilbudt noget gratis, så gør medlemmerne det også. Får foreningen en billigere pris, så gør medlemmerne det også og ligeledes, hvis noget koster. AVI understregede vigtigheden af, at foreningens støtter ikke får et billede af at rejsejournalisterne er dem, som ”altid skal have det gratis”.
AVI oplyste, at følgende virksomheder, i vilkårlig rækkefølge, skal takkes for deres støtte i 2012: Hjejlen ApS., Jysk Musik og Teaterhus, Riverboat Jazz Festival, Svostrup Kro, Gl. Skovridergaard, Radisson BLU Århus, Låsby Kro, Aqua Akvarium og Dyrepark, Vejlsøhus, Restaurant Skovbakken, Hotel Dania, Scandic Hotel Silkeborg, Kristian Lilholt, Kunst Centret Silkeborg Bad, Silkeborg Guiderne, Turisme Silkeborg, alle fra Silkeborg og Omegn. Albatros, DBU, Europæiske Rejseforsikring. Spies, Hotel Hilton, Riis Rejser, Messecenter Herning, Den gamle by i Århus, Århus Festuge, SOS International, USA Rejser, My Planet Rejser, Bravo Tours.

Foreningens aktiviteter i det forgangne år.
Foreningen har haft mange arrangementer i 2012:
Januar: Møde med Visit Denmark.
Februar: To dages arrangement i Silkeborg (todages arrangement forsøges gentaget i 2014).
2. april H. C. Andersen fødselsdagsarrangement (holdes igen i 2013).
Maj: Apollo Rejser. Om EM-fodbold i Polen og Ukraine i maj.
September: Et stort arrangement i Århus og et møde med Thailand og Thai Airways.
Så fulgte et møde med Portugals turistchef og lidt senere turistchefen for Trinidad og Tobago, Christine Engen.
Oktober: Et planlagt møde hos SOS måtte desværre aflyses på grund af manglende tilslutning (vi prøver igen i foråret 2013).
November: Foreningens medlemmer var inviteret på den finske ambassade, hvor et af vores medlemmer, Trine Daimi, udgav sin nye udgave af Turen Går Til Helsinki og Finland.
December: Årets sidste arrangement med USA i fokus.

Rejseforsikring til medlemmerne:
Goudas rejseforsikring for medlemmerne har fundet et fornuftigt prisniveau. Den har derfor også tiltrukket mange nye mediemedlemmer, men vi er (stadig) selektive med, hvem der har mulighed for at komme med.
Det kommende år:
Nyt branchemedlem i bestyrelsen. Vi vil igen foretage en hvervekampagne for at øge netværket og dermed skabe et ”community”/sted at mødes for både medie- og branchemedlemmer. Vores aktivitetsniveau og variationen i arrangementer holder vi fast i. Bestyrelsen hører gerne fra medlemmerne, om de vil have mere og tager imod tips og ideer. Hvis bestyrelsen kan gøre det bedre, så sig til - det er en åben bestyrelse.

AVI sluttede med at takke Jørn Henrik for hans store bidrag i forbindelse med H.C.Andersen-arrangementet, som nu er blevet en tradition 2. april, og hun opfordrede samtidig medlemmerne til at tjekke og opdatere deres oplysninger på foreningens hjemmeside. Hun sluttede beretningen med en stor tak til bestyrelsen for det arbejde, der er udført i det forgangne år.

Herefter var der kommentarer og spørgsmål fra flere, bl.a. Skjold Christensen og Bernt Hansen. Til Skjold svarede Anne-Vibeke, at det er meget ”op ad bakke” at samarbejde med Bella Center, selv om Malina er lydhør. Organisationen er ganske enkelt vanskelig at finde løsninger med. Det var en sølle åbning i år, og der skal kolossale forbedringer til, hvis samarbejdet skal fortsætte.

Til Bernt: Europæiske betalte i de senere år mellem 30.000 og 70.000 kroner pr. gang for Rejsepris-arrangementet. Hvad angår det manglende før Herning-arrangement i år, ønskede Bernt at få oplyst, om det skyldtes, at ingen medier skriver om disse. AVI oplyste, at det ikke var årsagen, men at tiden løb fra bestyrelsen. AVI påpegede samtidig, at bestyrelsen naturligvis ikke kan holde styr på, hvem der skriver om de produkter, de har oplevet på en tur. AVI foreslog, at medlemmerne selv sender deres artikler til arrangøren, så denne ved, hvad der er blevet skrevet. Det er ikke mindst  i medlemmernes egen interesse.

Eyvind Olesen nævnte, at der synes at være en tendens til, at presserejser skal koste, eksempelvis sker det åbenbart i forbindelse med SAS' åbning af flyruten til San Francisco i april. Her opfordrede dirigenten igen til at tale videre om disse ting under EVT.  

Beretningen blev herefter godkendt.  

Punkt 5: Kassererens årsregnskab med revisors udtalelser.
Aage (AK) fremlagde regnskab for 2012. 14.652,71 kr. i overskud og en egenkapital på 102.961,17 kr., hvilket er ca. 15.000 mere end i 2011.
AK oplyste, at foreningen ikke vil fortsætte med at købe den dyre porcelænshavfrue, men at Havfrueprisen fremover bliver et diplom. AK oplyste også, at Danske Bank er for dyr i gebyrer, så der arbejdes på at finde en ny bank. Goudas rejseforsikring er stadig et godt produkt for medlemmerne, så det fortsætter foreningen med at udbyde.  
Regnskabet herefter blev godkendt enstemmigt.

Punkt 6: Forslag til budget 2013 og kontingent for 2014.
Kassereren gennemgik budgettet for 2013, som udviser et underskud på 1000 kr. baseret på et forslag fra bestyrelsen om et uændret kontingent.

Hvad angår det fremtidige kontingent oplyste AK, at det er 2014-kontingentet, der skulle besluttes.

Debatten og kommentarerne til punktet var flere, og bl.a. sagde Lars Bang (LB), at vi for at styrke strukturen i et tættere samarbejde mellem journalister og bureauer kan overveje at differentiere (hæve) kontingentet for de velkonsoliderede branchemedlemmer. Bureauer har efter LBs opfattelse åbenlyst fordele af et tæt samarbejde med pressen, og det er væsentligt, at medlemmerne selv forstår og anerkender vores virke og værdi. Det er efter LBs mening ganske normalt i andre brancheorganisationer med en sådan opdeling, hvor store betaler mere end små. Det vil også konsolidere foreningens økonomi og frigøre bestyrelsens arbejde med at søge sponsorstøtte til de forskellige arrangementer.  
Formanden mente ikke, at tiden er til at sende sådan et signal, slet ikke set i lyset af det gode regnskab. Hellere flere sponseringer og flere medlemmer. Det er vigtigt, at foreningen har en bred skare af medlemmer, og det er langt nemmere at sælge mediemedlemskabet, for de ”har kun os, mens branchemedlemmer har andre foreninger.”  Men det er vigtigt med vores samarbejde, og bestyrelsen vil gerne gøre mere, end den gør nu, for vores branchemedlemmer, som ikke har forsikringsdelen i medlemskabet, men betaler det samme. Bent Bernardi Sørensen, Bravo Tours, udtalte, at han var stødt over forslaget.

Generalforsamlingen besluttede derefter, at kontingentet for 2014 bliver på samme niveau som nu. Dirigenten opfordrede samtidig medlemmerne til, at de i god tid før næste års generalforsamling sender deres forslag ind, f.eks. om ændret kontingent for 2015.
  
Foreningens revisor Arne Hansen roste kassereren og påtalte samtidig de alt for mange irrelevante indlæg fra medlemmerne under dette punkt. De burde efter hans opfattelse tages op under punktet ”eventuelt”.

Punkt 7: Valg af formand.
Formanden vælges i lige år og var dermed ikke på valg.  

Punkt 8: Valg af kasserer.
Valg til kasserer sker i ulige år. Aage Krogsdam blev genvalgt uden modkandidater.  

Punkt 9: Valg af fem Mediebestyrelsesmedlemmer.
Efter de nye vedtægter skulle der denne gang og fra nu af vælges fem mediemedlemmer og et branchemedlem. De vælges for et år ad gangen.

Peter Fredberg, Lars Johansen, Flemming Larsen og Lissen Jacobsen modtog genvalg og blev valgt. Anne Orholt genopstillede ikke, da hun nu er i en anden branche.

Bestyrelsen foreslog Hanne Høiberg, som har været medlem af foreningen i mange år, men især i de senere år som freelancejournalist for ”Søndag”s rejsesider har deltaget i møder og fået et godt netværk. Hun vil gerne være med til at gøre en indsats i bestyrelsesarbejdet - og hun blev valgt uden modkandidater.

Branchemedlemmerne skal selv vælge deres kandidat. Bestyrelsen havde peget på Rikke Koks Andreassen, kommunikationschef i Apollo Rejser. Rikke fortalte, at hun ser frem til at repræsentere branchen og være med til at skabe dynamik, samarbejde og fællesskab, og hun ønsker også at deltage i hvervekampagnen for nye branchemedlemmer. Afstemningen blandt de seks tilstedeværende branchemedlemmer endte med fem stemmer for (Rikke stemte ikke selv), hvorefter Rikke var valgt.

Inden afstemningen havde Eyvind Olesen sagt, at han mener, at proceduren skal ændres, så mediemedlemmer fremover også har stemmeret ift. valg af  branchemedlem.  

Punkt 10: Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisorerne vælges for et år ad gangen, og både Arne Hansen (revisor) og Poul Hedemann (revisorsuppeant) genopstillede. Begge blev genvalgt.

Punkt 11: Medlemsforslag:
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.  

Punkt 12: Eventuelt.
Punkter til diskussion var følgende:
Samarbejde med andre foreninger. Vedrørende mediemedlemmer i bestyrelsen for andre rejsebrancheorganisationer: Formanden spurgte, hvad det er, foreningens medlemmer forventer at opnå med det. Foreningen sidder allerede med ved de to årlige møder i ANTOR, hvis medlemmer (de nationale turistkontorer) i øvrigt arbejder meget forskelligt.

Lars Bang: Vi vil bedre kunne forstå branchen og se dens problemer, og jeg tror, at de kunne have gavn af os. Dirigent Lars Thykier, der er direktør for Danmarks Rejsebureau Forening, oplyste, at eksterne bestyrelsesmedlemmer slet ikke kan komme på tale hos DRF. Rikke Koks Andreassen vil gå videre med forslaget til RID.  

Hanne Følbæk spurgte, hvad man gør, når man opdager, at andre end de aftalte medier bruger artikler, man har skrevet. Lad vær med at levere, lød rådet fra Eric Andersen – men i det mindste bør man informeres om det på forhånd. Videre: Gå til Dansk Journalistforbund.
Kaj Spangenberg: Mht. dokumentation for, at ”nogen” får noget ud af mediemedlemmers deltagelse, så er det på egen risiko, når branchen inviterer, og det er uetisk, hvis man lover noget til gengæld. Sådan er det med 'arbejdsgiver' og 'arbejdstager' i samme forening.

Eyvind Olesen: Hvorfor skriver f.eks. Berlingske under rejseartikler, at ”vi var inviteret af---.” Hvad skal  læserne bruge den information til? Vil de nu til at skrive ”betalt af?”

Johnni Balslev havde en bøn om at skrive det rigtige emne i emnelinjen (det kniber nogle gange for bl.a. kassereren, der lovede bod og bedring).

Deltagelse i Ferie for Alle i Herning: Der var lidt spørgsmål til og brok over transporten til rejsemessen i Herning. Hvorfor blev det ikke med bus som oplyst? AVI oplyste, at foreningen først sent i forløbet fik fribilletter fra DSB. Desværre glippede det med transporten ud til messecentret, hvor Bravo Tours ellers havde bestilt en bus. Chaufføren var dog ikke på plads til tiden, så deltagerne kom for sent til prisuddelingen. Til gengæld har foreningen beholdt 3000 kroners sponsoratet (til den oprindelige bus fra Kbh-Herning) fra Bravo Tours. Tak til Bravo Tours for det.

Poul Hedemann foreslog, at årets rejsepris fremover uddeles dagen før den (evt.) messe i Bella Center ved en frokost, hvor modtageren så holder et oplæg.

Dirigenten takkede for for god ro og orden og erklærede derefter generalforsamlingen for afsluttet.

Formand Anne-Vibeke Isaksen takkede derefter medlemmerne for deres indlæg og feedback og håbede på at se et tilsvarende engagement fremover.


København den 11. marts 2013.


Lissen Jacobsen Lars Thykier
Referent Dirigent.


Til nyhedsoversigt
  • Se alle