17. marts 2015

Et godt år for Danske Rejsejournalister

Danske Rejsejournalisters generalforsamling 2015 den 10. marts 2015 på Hotel Radisson Blu Royal, København.
 1. Velkomst og valg af dirigent.
Formand Anne-Vibeke Isaksen bød tirsdag 10. marts klokken 10.30 velkommen til Danske Rejsejournalisters årlige generalforsamling.
 1. Lars Thykier, direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, blev valgt som dirigent. Han kunne konstatere, at de ca. 30 deltagende ikke havde indsigelser imod at afholde generalforsamlingen, trods det at indkaldelsen til generalforsamlingen ikke var udsendt i overensstemmelse med vedtægternes krav om udsendelse senest tre uger inden datoen for afholdelse af generalforsamlingen. Dette beklagede formand Anne-Vibeke Isaksen og lovede samtidig at det ikke vil gentage sig. Valg af referent.
Bestyrelsen foreslog, at Lissen Jacobsen blev valgt til referent, hvilket generalforsamlingen godkendte.
 1. Formandens beretning om foreningens virksomhed.
Anne-Vibeke Isaksen gjorde i sin beretning over det forgangne år rede for de arrangementer/medlemsmøder, som foreningen afholdt i 2014. Medlemsmøderne har fået en ny, markant karakter, hvor aktualitet, debat, kant og kvalitet er blevet vigtigere end antallet af møder. Møderne har været velbesøgt, og det har takket være sponsorer været muligt i vid udstrækning at undgå tilmeldingsgebyrer. Stor tak til (i vilkårlig rækkefølge): Hotellerne Guldsmeden, Wake Up, Radisson Blu, Andersen og Hilton samt Bella Vista Travel, Bravo Tours, Messecenter Herning, Søfartsmuseet i Helsingør, Visit Horsens, Spies og SOS International. 
I de seneste to år har SOS International været sponsor for Danske Rejsejournalisters rejsepris. SOS har dog besluttet ikke at fortsætte som sponsor for prisen. Bestyrelsen skal derfor i den kommende tid drøfte muligheden for en ny samarbejdspartner og form på prisen.
Foreningens rejseforsikring hos Gouda fungerer godt og er en meget attraktiv ordning for medlemmerne. 
Danske Rejsejournalister kan 5. maj 2015 fejre sit 40 års jubilæum, og det skal fejres på dagen med et arrangement i København. Indbydelse følger snarest.  
Niels Henrik Jensen foreslog en ”Rejsejournalistdag”, hvor flere arrangementer samles på én dag, gerne således at foreningen koordinerer og samarbejder med andre aktører, f.eks. med Atlantic Link hvis direktør Karin Gert Nielsen var til stede og bød ideen velkommen.
Johnni Balslev fortalte, at han har mærket en markant tendens til, at rejsebureauerne lader deres marketingsfolk styre i forhold til destinationer og indholdet af presserejser i stedet for at fokusere på det, journalisterne har brug for på en rejse.  Karin GN foreslog herefter afholdelse af en fælles paneldiskussion, evt. på ovennævnte ”Rejsejournalistdag” om, hvordan de forskellige aktører arbejder med og udfører deres presserejser.
Lise Dakinah spurgte, hvordan proceduren om optagelse af nye medlemmer i Danske Rejsejournalister er i praksis. Spørgsmålet blev stillet på baggrund af, at en af hendes bekendte fik afslag for et par år siden. Formanden redegjorde for, hvordan bestyrelsen arbejder med dette og sikrer, at alle får en ordentlig og sober begrundelse for et evt. nej. Antallet af medlemmer i foreningen er ikke det vigtige. Foreningen optager gerne nye mediemedlemmer, som arbejder seriøst med rejsejournalistik, men ønsker også at passe på de medlemmer, den allerede har. Bestyrelsen arbejder hele tiden med at hverve nye branchemedlemmer til foreningen, fordi interaktionen mellem medie- og branchemedlemmer er vigtig. Lars Thykier foreslog, at vi gennemgår vedtægterne omkring optagelse for at afgøre, om ændringer inkl. afklaring af behovet for at definere optagelseskriterierne kan være hensigtsmæssige. Danske Rejsejournalister har pt. omkring 165 medlemmer, heraf 104 mediemedlemmer.
Beretningen blev derefter enstemmigt godkendt.
 1. Kasserens årsregnskab med revisorens udtalelser.
Kasserer Aage Krogdam redegjorde for regnskabet for 2014. Kontingentindtægterne er faldet en smule, det samme gælder mødeudgifterne. Det sidste ikke mindst takket være vores sponsorer. Foreningen har haft en del ekstraudgifter på at skifte internet-udbyder (til Danline i Kolding), men i det lange løb vil det være langt billigere at drive www.rejsejournalisterne.dk end før. Vi har samtidig etableret en Facebook-side for foreningen.
Årets overskud er på 1.189,14 kr., og foreningen har en overskudskonto på 19.582,01 kr. fra de to foregående regnskabsår plus en obligationsbeholdning på 86.418 kr. Egenkapitalen er således på 112.645,59 kr.  
Regnskabet blev godkendt.
 1. Forslag til kontingent (og budget for 2015).
Herefter forelagde kassereren budgettet for 2015. Indtægterne forventes at blive 121.600 kr. baseret på et uændret kontingentniveau. Årets resultat er budgetteret til et underskud på -7.900 kr.
Budgettet blev godkendt.  
 1. Valg af kasserer.
Kassereren er på valg i ulige år. Aage Krogsdam blev genvalgt.
 1. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer.
Alle bestyrelsesmedlemmer var på valg og stillede alle op igen – og blev genvalgt. Bestyrelsen består således af: Hanne Høiberg, Rikke Koks Andreassen, Lars Johansen (ikke til stede), Lars Dyhr, Flemming Larsen, Lissen Jacobsen og (kasserer) Aage Krogsdam, der også er sekretariatsleder. Anne-Vibeke Isaksen er formand og var ikke på valg i 2015.
 1. Valg af revisor & revisorsuppleant.
Som revisor og revisorsuppleant blev Poul Hedemann og Arne Hansen genvalgt.
 
 1. Medlemsforslag.
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
 1. Eventuelt.
Under evt. nævnte Jørn Henrik Jørgensen, at han har et sommerhus på Bornholm under årets Folkemøde. Evt. interesserede kan henvende sig direkte til JHJ.
 
 
Dirigent:                                                                        Referent:
Lars Thykier                                                                Lissen Jacobsen
                      12.  marts 2015. 
 
 
 


Til nyhedsoversigt
 • Se alle