Referat generalforsamlinger

På denne side kan du læse referater af generalforsamlinger

  

 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSKE REJSEJOURNALISTER
 
Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 13.00 på Hotel Wakeup, Borgergade, København.
                                     
Dagsorden ifølge vedtægterne.
 
Punkt 1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Lars Thykier, direktør i Danmarks Rejsebureau Forening. Lars Thykier blev godkendt af generalforsamlingen og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at der var 18 stemmeberettigede til stede.
 
Punkt 2. Valg af referent: Bestyrelsen foreslog Lissen Jacobsen, der blev valgt.
Inden generalforsamlingen gik videre til punkt 3, foreslog dirigenten at diskutere et af de tre vedtægtsændringsforslag, som bestyrelsen havde foreslået, nemlig § 10: Generalforsamlingen.
 
Den nuværende tekst i § 10 om
g) Valg af formand.
Formanden vælges fra kredsen af mediemedlemmer. Forslag til formand skal være bestyrelsen i hænde seneste tre uger før generalforsamlingen, således at formandskandidaterne kan kommunikeres ud til medlemmerne.

h) Valg af kasserer.
Kassereren vælges fra kredsen af mediemedlemmer
i) Valg af mindst fem menige bestyrelsesmedlemmer.  Heraf mindst fire fra kredsen af mediemedlemmer og et fra kredsen af branchemedlemmer. Først stemmer mediemedlemmerne om valg af deres fire repræsentanter. Herefter stemmer branchemedlemmerne om deres valg af repræsentant.

Foreslås ændret til følgende nye tekst:
§ 10. Generalforsamlingen. Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
g) valg af formand. Forslag til formand skal være bestyrelsen i hænde seneste tre uger før generalforsamlingen, således at formandskandidaterne kan kommunikeres ud til medlemmerne.
h) valg af kasserer.
i) valg af mindst fem menige bestyrelsesmedlemmer.
 
Nøgleordene i forslaget var ”stemmeret til alle medlemmer”, og formanden erkendte, at bestyrelsen med forslaget virkelig ”piller i foreningens DNA”. Det kunne man godt mærke på de tilstedeværende. Dirigenten fandt ikke, at forslaget kunne komme til afstemning på denne generalforsamling, for i tilfælde af et JA, skal stemmeretten iværksættes straks. Derfor ville en ny sådan regel kunne have afgørende indflydelse på de følgende afstemninger. Samtidig ville alt for mange af de nuværende stemmeberettigede medlemmer ikke kunne gøre deres indflydelse gældende på dette indgribende forslag, når der kun var 18 medlemmer til stede på generalforsamlingen.
 
En ”vejledende meningstilkendegivelse”! viste, at kun ganske få tilstedeværende ville stemme for en ændring af §10. Bestyrelsen frafaldt derefter forslaget og vil tænke over dirigentens forslag om evt. at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i efteråret med dette ene emne på dagsordenen, og i så fald gerne i forbindelse med et andet møde i Rejsejournalist-regi. Forslaget var også til debat under punkt 5, ”behandling af indkomne forslag” (se nedenfor).
 
Punkt 3. Formandens beretning om foreningens virksomhed 2016.
Beretningen blev indledt med et minuts stilhed for medlem Steen Ulrik Johannessen, der gik bort i juni 2016, kun 62 år.
 
Formand Anne-Vibeke Isaksen (AVI) fortsatte: Det har været et aktivt, men også udfordrende år med diskussion om foreningens ståsted nu og fremover. Bestyrelsen har besluttet at satse på færre medlemsmøder, især debatmøder med aktuelle emner vil blive prioriteret i fremtiden. Reduktionen i mødeantallet har givet langt flere tilmeldinger, og det er vigtigt med et godt fremmøde, ikke mindst fordi foreningens paneldebattører er travle og for sagen relevante mennesker, som stiller sig til rådighed. I bestyrelsen drøftes det meget, hvad foreningen skal være bedst til, og vi tror på, at det er at skabe netværk og afholde debatmøder med kant. Desuden formidler vi gerne invitationer fra branchen videre til medlemmerne.
 
2016 bød, trods færre aktiviteter, alligevel på en hel del arrangementer, bl.a. medlemsmøde om rejser til søs, to debatmøder om hhv. destinationer i terrortruede tider og arbejdet for at finde nye, et med fokus på USA som turistland og flere sociale møder og ture, bl.a. til Kolding og omegn en route til Ferie for Alle i Herning. Her fik journalist Lars Johansen prisen som Årets Rejsejournalist, mens Torben Træsko Petersen fra Bakken fik årets Havfruepris for bygningen af Korsbæk på Bakken. Stor tak til medlem Johnni Balslev, som arrangerede en vellykket tur til Sydfyn i juni. I marts afholdtes også generalforsamling på Hotel Radisson Blue Scandinavia på Amager.
 
Det er ikke helt nemt at få sponsorer, og der er også grænser for, hvor meget vi skal stå med hatten i hånden. Men vi skylder alligevel stor tak til følgende i vilkårlig rækkefølge: Guldsmeden Babette Hotel, Visit Kolding, Hotel Kolding Fjord, Koldinghus, Trapholt Museum, Messe Center Herning, Bravo Tours, Spies Rejser, Hilton Hotel, Bakken, Atlantic Link, Star Clippers, AB Götakanalbolag, Vitus Rejser, Hotel Radisson Blue Scandinavia, TUI og Hotel Wakeup Borgergade. Vi får nye medlemmer næsten hver gang, vi holder et møde. Her vil vi gerne åbne op for, at man kan tage gæster med, så de kan lære foreningen at kende. Vi profilerer os også stærkt på rejsepriserne på Ferie for Alle. I dag har vi Rejseprisen, som vi uddeler i eget navn for fjerde gang efter generalforsamlingen. Vi ville gerne kunne gøre en større fest ud af det som dengang det var Europæiske Rejsepris” og SOS Rejsepris, men det er svært uden sponsor.
 
PR-gruppen, som tre medlemmer foreslog nedsat under generalforsamlingen sidste år, og som generalforsamlingen vedtog, at vi skulle arbejde videre med, holdt vi møde med efterfølgende. Vi vil gerne rose jer for initiativet og beklager, at bestyrelsen har været længe om at træffe beslutninger og været meget vage i vores udmeldinger. Det bunder især i, at vi ikke tror på ideen - i hvert fald ikke hele ideen – og det erkendte vi løbende. Vi nåede desværre langt, inden vi kom dertil - og det var ikke OK over for Karin, Iben og Eva. Vi var for utydelige i vores meldinger, men sagen er, at vi ikke synes, at det er foreningens opgave at profilere de enkelte medlemmers rejseartikler. Det ansvar ligger hos den enkelte selv. Vi mener, at vores arrangementer (med kant) er god profilering af foreningen og dens medlemmer.
 
Den lovede ”Rejsejournalistens Dag” arbejder vi videre med, men vi har haft svært ved at finde den nøjagtige form: Hvad skal den indeholde? Men vi vil afholde den i 2017 og modtager gerne input fra medlemmerne med forslag til emner og udformning.
 
Medlemstallet er gået ned i det forløbne år. Mange medlemmer er oppe i alderen og går på pension. Andre har forladt branchen. Men vi har dog også fået flere nye og også nogle yngre medlemmer. Vi er i dag 160 medlemmer i de tre grupper – medie-, branche- og seniormedlemmer. Vi mener, at vi skal (og kan) finde flere medlemmer blandt de nye i mediebranchen, f.eks. bloggere og diverse sociale medier. Desuden tror vi på flere medlemmer fra branchen, så netværket bliver større. Forsikringsaftalen med Gouda kører fint, og der har kun været få skader (ikke store), så vi fortsætter. Omkring 70 medlemmer har rejst cirka 1500 dage i 2016.
 
Økonomien i foreningen er stabil og solid – vi bruger ikke penge, vi ikke har, og vi gør alt for at nå så langt som muligt for dem, vi har og kan skaffe, så foreningen kan bestå mange år endnu.
 
Debat om beretningen: Debatten kom naturligt nok til at handle om PR-udvalgssagen, som de tre medlemmer forståeligt ikke har været tilfredse med. Karin Beck og Eva Baré forklarede, at de havde fået opfattelsen af, at bestyrelsens medlemmer var positive over for ideen, for der kom diverse meldinger ud efter det første møde. Men pludselig stoppede tilbagemeldingerne, og bestyrelsen bad om møder i stedet for at forklare sig på mail. Karin & Eva syntes, at det var et positivt forslag, de var kommet med, men på et tidspunkt besluttede de sig for at de ikke ville mere, når bestyrelsen nu ikke ville sige, hvad der var galt.
 
AVI: Bestyrelsen har beklaget og undskyldt, men mente ikke, at flere mails frem og tilbage ville fungere. Dialogen gik i hårdknude. Men bestyrelsen håbede, at man ved et møde kunne forklare holdningen bedre, og at Karin, Eva & Iben ville give os den mulighed.
 
Karin Beck (KB): Undskyldningen er OK, men notér at vores forslag var meget tydeligt fra starten. Hvor AVI og bestyrelsen ville konfliktmægle, opfattede KB og de andre situationen som ”del og hersk”. De tre har meddelt for et stykke tid siden, at de ikke mere er interesseret, og det er naturligvis taget til efterretning.
 
AVI gjorde opmærksom på, at alle jo er interesseret i profilering og markedsføring. Spørgsmålet er bare, hvordan det skal gøres.
Jørn Henrik Jørgensen: Tingene udvikler sig hele tiden og med nye aktører, som ikke nødvendigvis bedriver journalistik, som vi er vant til at opfatte den.
Debatten mundede ud i et forslag fra AVI om at tage emnet op igen på den ovenfor omtalte Rejsejournalistens Dag (som i realiteten bliver en halv dag), fordi der er så meget at diskutere, vende og dreje. Rejsejournalisternes dag skal derfor også blive en realitet i løbet af efteråret. I den forbindelse kan vi også tage emnet PR og profilering op med friske øjne.    
Beretningen blev godkendt med flertal blandt de 18 mediemedlemmer til stede.
 
Punkt 4.  Kassererens årsregnskab inklusive revisors udtalelser. Aage Krogsdam gennemgik regnskabet for 2016, hvor foreningen havde indtægter på 107.770,70 kr. og et lille minus på 1.213,64 kr. Desuden har foreningen en egenkapital på godt 100.000 kr. Regnskabet blev vedtaget. Stor tak til Arne Hansen for hans indsats gennem årene. Og til Poul Hedemann som revisorsuppleant.
 
Punkt 5. Indkomne forslag. Der var ingen medlemsforslag, men forslag om vedtægtsændringer fra bestyrelsen vedr. ændringer af § 2 og § 4. Et forslag om ændringer i §10 var blevet frafaldet tidligere og udskydes til næste generalforsamling eller en evt. ekstraordinær generalforsamling.
 
Paragraf 2. Den nuværende tekst er:
Foreningens formål er:
a) at fungere som interesseorganisation for eksempelvis rejsejournalister, rejseskribenter, forfattere, tegnere, fotografer, TV- og filmmedarbejdere med væsentlig relation til rejsebranchen.
b) at fungere som bindeled til rejsebranchen,
c) at tage initiativ til faglige arrangementer om rejseliv i alle aspekter. Eksempelvis foredrag, debatmøder, faglige kurser, rejser, ekskursioner og virksomhedsbesøg.
 
Der foreslås følgende ny formulering af §2:

Paragraf 2.  Foreningens formål er:
a) at fungere som interesseorganisation for rejsejournalister, rejseskribenter, forfattere, tegnere, fotografer, TV- og filmmedarbejdere, bloggere og andre formidlere på de sociale medier. Alle med relation til rejsebranchen.
 
b) at fungere som bindeled til rejsebranchen
c) at tage initiativ til arrangementer om rejseliv i alle aspekter.  Eksempelvis netværksmøder, debatmøder og prisoverrækkelser.  
 
Karin Beck mente, at det er vigtigt at få ordet ”eksempelvis” ind igen i a) og Jørn Henrik Jørgensen, at ordet ”bloggere og andre formidlere på de sociale medier” ikke er nødvendigt, da ’rejseskribenter’ indbefatter dette. De forslag var bestyrelsen enig i.
 
Generalforsamlingen besluttede derfor at ordet ’eksempelvis’ skal sættes ind igen i afsnit a) ligesom ordene ’bloggere og andre formidlere på de sociale medier’ skal fjernes i samme afsnit. 
 
Desuden er ordet ’væsentlig’ taget ud, da mange medlemmer i disse tider ikke har deres væsentlige indtægt fra rejsebranchen. Derefter blev forslaget vedtaget.  
 

Paragraf 4. Den nuværende tekst er:
Medlemskab
a) Mediemedlemskab
Mediemedlemskab kræver aktiv faglig udøvelse jfr. § 2a, samt at denne virksomhed har et væsentligt omfang. Både fastansatte og freelancere kan optages i foreningen.

Der foreslås følgende nye formulering af § 4:

Paragraf 4: Medlemskab.
a) Mediemedlemskab
Mediemedlemskab kræver aktiv udøvelse jfr. § 2a inden for rejsebranchen. Både fastansatte og freelancere kan optages i foreningen.
Dette blev enstemmigt vedtaget.

Der var efterfølgende fornyet debat vedrørende den foreslåede ændring af § 10 (se også ovenfor), som blev anset som et væsentligt indgreb. For hvorfor er det godt at give branchemedlemmer stemmeret (og i yderste konsekvens risikere, at branchemedlemmer får alle bestyrelsespladser)?
 
Fortalerne, bl.a. AVI, Judith Betak og Hanne Høiberg, forklarede, at det var et ønske om at stille alle medlemmer lige. Mange medlemmer har for eksempel arbejde i begge lejre, og skal de så være medie- eller branchemedlemmer? Mange bliver tilbudt sidstnævnte først. Det blev også anført, at branchemedlemmer får mindre for kontingentet end mediemedlemmer.
 
Poul Hedemann (og mange andre) mente, at vi fortsat primært skal være en medieforening (som navnet også siger), bl.a. pointerede Lars Bang, at som udgangspunkt er det fint for branchen, at den er så tæt på og har denne adgang til os. AVI gjorde opmærksom på, at det er en tese, der kastes op, en del af bestyrelsens proces om at gentænke foreningen.
 
Jørn Henrik mente, at alle medlemmer uanset deres medlemskab meget gerne må deltage og blande sig i debatten, men syntes ikke, at de skal være valgbare og ”overtage os”. Desuden anførte han, at der jo allerede er et branchemedlem i bestyrelsen. Det er præcis her, grænsen går.
 
Efter flere indlæg konkluderede AVI: Vi er ikke enige, hverken blandt medlemmerne eller i bestyrelsen. Det har været til diskussion, og det er ikke opportunt på dette tidspunkt. Hvis vi fastholder forslaget på et senere tidspunkt, må vi arbejde på at komme med et motiveret oplæg.
En afstemning viste, at fire var for forslaget, 10 imod, og tre afstod fra at stemme (der var på det tidspunkt kun 17 stemmeberettigede medlemmer til stede.
 
Punkt 6.  Budget for 2017, herunder fastsættelse af kontingent.
Aage Krogsdam gennemgik budgetudkastet og oplyste, at selv om medlemstallet er gået en smule ned alt i alt, trods nye medlemmer i løbet af 2016, er der budgetteret med 115.600 kr. i indtægt i 2017 – og udgifter på 113.500 kr. Dermed et overskud på 2.100 kr. foruden foreningens egenkapital. Bestyrelsen foreslår derfor samme kontingent i 2017. Budgettet godkendtes af generalforsamlingen uden justeringer.
 
Punkt 7. Valg af kasserer. Kasserer og formand vælges for to år ad gangen. Formand vælges i lige år, mens kasserer vælges i ulige år. Aage Krogsdam blev genvalgt for to år uden modkandidater.
 
Punkt 8. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer som vælges for et år ad gangen.
Alle i bestyrelsen med undtagelse af Lars Dyhr var på valg og blev genvalgt. Som nyt bestyrelsesmedlem foreslog bestyrelsen freelance-rejsejournalist Jan Aagaard, som blev valgt.
 
Bestyrelsen består således af Anne-Vibeke Isaksen (formand), Aage Krogsdam (kasserer), Flemming Larsen, Hanne Høiberg, Rikke Koks Andreassen, Judith Betak, Lissen Jacobsen og Jan Aagaard.
 
Punkt 9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Begge vælges for 1 år ad gangen.
Arne Hansen genopstillede ikke som revisor, så fra bestyrelsen og generalforsamlingen lød en stor tak Arnes indsats for foreningen igennem en årrække.
Bestyrelsen foreslog Mogens Hansen som ny revisor, som blev valgt enstemmigt. Poul Hedemann fortsætter som revisorsuppleant.  
 
Punkt 10. Eventuelt.
Jørgen Henrik Jørgensen nævnte, at han savner tidligere tiders sociale møder med uformelt samvær med rejsebranchen. Kommer de igen eller må de interesserede (seniorer) selv arrangere nogle. Er nogle med? spurgte han.
 
AVI svarede, at historikken viser, at frokostmøder ikke rigtig dur og gå hjem-møder også mister populariteten. Mange har benhårde prioriteringer af deres tid, så der skal virkelig være kød på de møder, der holdes. Bestyrelsen vil hellere prøve at påvirke debatten. Hanne Høiberg udtalte, at det ikke holder, at der kun kommer 12-14 personer til møderne, og at det er pinligt at spilde paneldeltagernes tid. Lars Bang mente, at rejsejournalisterne ikke skal glemme deres egen værdi.
 
AVI: Takkede for feedback, den vil blive brugt i det fremtidige bestyrelsesarbejde.
 
Med disse ord afsluttedes Generalforsamlingen i god ro og orden, og AVI takkede tre gange Lars: Dirigent Lars Thykier, Danmarks Rejsebureau Forening, Lars Dyhr for hans arbejde i bestyrelsen og direktør Lars Pallisgaard for, at vi kunne holde vores generalforsamling på Hotel Wakeup Copenhagen.
 
Referent: Lissen Jacobsen.                                                   Dirigent: Lars Thykier.
30.3.2017                                                                          justeret 12. april 2017.
 

Herefter uddelte vi Årets Rejsepris til Primo Tours, repræsenteret ved Henrik Jensen. Han modtog en buket og vores diplom med en grundig begrundelse for, at netop Primo Tours skulle have Rejseprisen i år. Han sagde: ”Vores ambition er at være de bedste, ikke de største. Selv om Primo-familien er blevet større og nu består af tre enheder, Primo, Aarhus Charter og SunCharter, vil vi ikke miste nærheden til vores kunder. Direktør Bjarke Hansen havde sendt en videohilsen fra sin aktuelle jordomrejse og takkede varmt Danske Rejsejournalister for Rejseprisen.
 


Referat af ordinær generalforsamling den 11. marts 2014
www.danskerejsejournalister.dk

Referat af ordinær generalforsamling den 4. marts 2013
www.danskerejsejournalister.dk

Referat af ordinær generalforsamling den 6. marts 2012
www.danskerejsejournalister.dk

Referat af ordinær generalforsamling den 9. marts 2010
www.danskerejsejournalister.dk
  • Se alle